Yalla Trappans projekt

Y-allas Väg till arbete

Y-allas väg till arbete är ett samarbete mellan Yalla Trappan, Arbetsförmedlingen och Malmö stad. Projektets övergripande syfte är att verka för ökad sysselsättning och minskat utanförskap för gruppen utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

I projektet varvas praktik med teori inom våra verksamheter storkök, lokalvård och sömnad, där vi lägger fokus på branschinriktad svenska. Målet är att närma sig arbetsmarknaden och att stärka individen genom ny kunskap och motivation.

I Y-allas väg till arbete ökar vi deltagarnas självkänsla genom att tillsammans hitta varje enskild individs unika kompetenser, kvaliteter och kunskaper samt utvecklingsområden och möjligheter. Målsättningen och resultat är individuellt anpassade handlingsplaner där deltagare ges motivation och kunskap för att ta sig vidare till anställning eller utbildning.

KONTAKT

Projektledare:
Anna Rydén 0720 – 80 89 60
anna@y-allasvag.se

YALLA LOTSAR

Projektet syftar till att bidra till ökad egenmakt och möjligheter att skapa ett gott liv genom att minska social isolering, utanförskap, låg tillit till myndigheter och samhället samt att öka antalet barn som är inskrivna i förskolan och öka kunskaper kring det lilla barnets hälsa, lärande och utveckling. De huvudsakliga målen är att stärka föräldrarollen och tillgängliggöra samhällsfunktioner för projektets målgrupp; asylsökande, nyanlända och utlandsfödda kvinnor med barn i åldern 0–6 år.

I projektet arbetar Yalla lotsarna uppsökande, motiverande och fungerar som en brygga eller lots ut i samhället till de instanser och funktioner som det finns behov av efter varje mammas individuella behov. Yalla lotsarna är kvinnor med egna erfarenheter av migration och med kulturell och språklig kompetens.

I projektet samverkar vi med Förskoleförvaltningen Malmö Stad, Svenska kyrkan, Uppsala universitet, Barnrättsinstitutet vid Lunds Universitet. Projektet är finansierat av Svenska kyrkan och Delegationen mot segregation (Delmos)

KONTAKT

Projektledare:
Frida Grundahl 0720 – 90 88 70

WOMEN FOR INTEGRATION

Projektet syftar till att främja social- och arbetsmarknadsintegration för kvinnor med utomeuropeisk bakgrund. Projektet är ett samarbete med organisationer och universitet i fyra europeiska metropoler; Malmö, Milano, Barcelona och Amsterdam, alla med samma mål men med olika medel. Vi ämnar lära av varandras erfarenheter och kompetenser samt uppnå synergieffekter i de parallella arbetena.

Yalla Trappan ska under två år erbjuda 50 kvinnor att delta i ett anpassat program som syftar till öka möjligheterna på arbetsmarknaden, stärka känslan av tillhörighet till det lokala samhället, etablera och stärka nätverk både lokalt och internationellt samt tillhandla mål och medel för att främja integration. Projektet finansieras av Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF).

KONTAKT

Projektledare:
Frida Grundahl 0720 – 90 88 70

AVSLUTADE PROJEKT

Yalla, vi samverkar!

Under 10 år har Yalla Trappan samverkat med aktörer från alla sektorer. Från små privata aktörer till stora globala företag, från kommunala organisationer till statliga och från mindre föreningar och nätverk till internationella. Tillsammans har vi genererat ny kunskap och erfarenheter som vi har tagit med oss på vår Yalla-resa – från ett litet arbetsintegrerat socialt företag med få anställda på Rosengård i Malmö, till idag med över 40 anställda och med filialer på flera olika platser i staden. Över tid har vi utvecklat inte bara vår samverkan, men även vår affärsmodell, vår pedagogik och metodik. Vi har lärt oss av och med varandra, både internt och externt.

Projektet syftade till att presentera Yalla Trappans hållbara affärsmodell med utgångspunkt i den samverkan som bedrivs med aktörer från alla olika sektorer. Projektet finansierades av Tillväxtverket och var ett av de strategiska projekten för utveckling av fler sociala företag, i linje med regeringens strategi.

Resultatet är boken Yalla, vi samverkar! som du kan köpa hos Yalla Trappan. 

Yallas jämställda hem

Projektet syftade till att ge ensamkommande ungdomar kunskap om arbetet i hemmet och öka förståelsen för hur det svenska samhället fungerar. Målsättningen var att de ensamkommande ungdomarna skulle ha ökad kunskap om vad jämställdhet är och innebär i det svenska samhället samt hur de gör medvetna val som påverkar hälsan, ekonomin och miljön på ett positivt sätt, både för dem själva och för samhället.

Deltagarna undervisades i köket av personal från Yalla Trappan, vilka har en kulturell och språklig kompetens och förståelse för ungdomarnas sätt att tänka. Det fanns även en tydlig integrering mellan språkundervisningen i de teoretiska och praktiska inslagen i projektet.

Trappa upp

Grundtanken i projektet var att skapa 5 regionala plattformar där målgruppen, utlandsfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, erbjuds utbildning, delaktighet, vara med och skapa nya kooperativa företag eller gå vidare till praktik/ anställning i annat företag. Yalla Trappans roll i projektet var att vara rådgivare, inspirera och utbilda i Yalla Trappans beprövade metodik.

Projektet finansierades av Tillväxtverket och ägs av Coompanion Sverige.

Vill du läsa mer om projektet klicka HÄR

Yallas sofielund

Yalla Sofielund var ett projekt som syftade till uppskalning av Yalla Trappans koncept i Sofielundsområdet. Syftet var att genom systematisk samverkan mellan kommun, statliga myndigheter, näringsliv och den idéburna sektorn skapa fler och långsiktiga arbetstillfällen och en öppen arbetsmarknad för de som idag står långt från arbetsmarknaden till följd av en sammansatt problematik. Målsättningen var att skapa fler anställningstillfällen och ett närmande till arbetsmarknaden för de som står längst ifrån arbetsmarknaden.

I projektet Yalla Sofielund hade människor som till stor del levt i utanförskap till följd av bristande språkkunskaper, social och/eller psykisk ohälsa, lång arbetslöshet eller sjukskrivning möjligheten att få en ökad förståelse för vad arbete innebär.

Yallas ambassadörer

Yallas ambassadörer kom till genom ett ESF-finansierat projekt som Yalla Trappan bedrev under 2014. Nu ges möjlighet att anlita någon av Yallas ambassadörer som berättar om sina erfarenheter av att vara med och driva Yalla Trappan och om Yalla Trappans betydelse för oss som arbetar här!

Upplägget kan skräddarsys utifrån era specifika önskemål och med fördel kombineras med ett studiebesök på Yalla Trappan, en workshop utifrån boken Yalla Trappan, så gjorde vi med Yalla Trappans ordförande Christina Merker-Siesjö eller vara en del av ett arrangemang hos er då vi kan komma och medverka på annan plats.

mera yalla - där behovet finns

Med utgångspunkt i boken Yalla Trappan, så gjorde vi kan Yalla Trappan och ABF Malmö genom Christina Merker-Siesjö, ordförande på Yalla Trappan, erbjuda tjänster kopplade till utbildning, utveckling och rådgivning till den som vill medverka till att det startas nya arbetsintegrerande sociala företag.

Mera Yalla i Skåne, ett projekt finansierat av Region Skånes sociala investeringsfond och ägt av ABF Malmö pågick under perioden 1 september 2013 till 31 december 2014.

Läs mer om erbjudandet här:

För mer information, kontakta
Christina Merker-Siesjö, 0703-35 24 11
christina@yallatrappan.se