Yalla Trappans projekt

Vi har tre aktuella projekt igång.

Y-allas Väg till arbete

Projektbeskrivning:
Y-allas väg till arbete är ett samarbete mellan Yalla Trappan, Arbetsförmedlingen och Malmö stad. Projektets övergripande syfte är att verka för ökad sysselsättning och minskat utanförskap inom gruppen utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Målsättningen och resultat är individuellt anpassade handlingsplaner och deltagare med motivation att ta sig till anställning samt att hitta vägen dit.

I Yallas väg till arbete ökar vi deltagarnas självkänsla genom att tillsammans hitta varje enskild individs unika kompetenser, kvaliteter och kunskaper samt utvecklingsområden och möjligheter. 

En deltagarperiod pågår i 6 månader och innehåller bl a branschinriktad svenskundervisning, livsmedelshantering, coachning, arbetskultur samt arbetsmarknads- och samhällsinformation kombinerat med praktisk arbetsträning inom storköksverksamhet. Allt detta sker i en vacker miljö på Drömmarnas Hus som präglas av sammanhang, tillhörighet och lyhördhet.

Varje deltagare lämnar projektet med en dokumenterad kompetenskartläggning som utgångspunkt för att fatta välgrundade beslut i sin fortsatta bana till arbetslivet.

Intag och projektstart sker 2 gånger om året med max 14 deltagare per period. Löpande intag sker i mån av plats.

Målgrupp:
Kvinnor boende i Malmö Kommun som står allra längst från arbets-marknaden. Deltagarna är födda utanför OECD/EU-området, i olika åldrar, varierande språkkunskaper och vistelsetid i Sverige. Generellt är de hemmaarbetande med stort ansvar för hushåll och familj. Gemensam nämnare för deltagarna är låg utbildningsnivå och liten arbetslivserfarenhet. De saknar efterfrågad utbildning, är arbetslösa och ingår inte i etablerings-uppdraget eller Jobb- och utvecklingsgarantin.

Metodik:

Den huvudsakliga metoden kretsar kring det kooperativa arbetssättet där vi fokuserar på ”att lära genom att göra” och att uppleva sitt eget lärande. Efter projektets tematiskt upplagda moment utvärderar vi och förbättrar i en oändlig utvecklings- och lärprocess. Genom detta arbetssätt (ansvarstagande, delaktighet, samarbete etc.) blir den enskilde deltagarens kompetens, bidrag och åsikt viktigt och hennes självkänsla och självständighet stärks. Det kooperativa arbetet utgör likaså grunden för en värdefull och mer professionell identitet för deltagarna.

SAMMANFATTNING Y-ALLAS VÄG

Projektet Y-Allas Väg Till Arbete – huvudsyfte är, att verka för ökad sysselsättning och minskat utanförskap inom gruppen utrikesfödda kvinnor, som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Genom detta arbetssätt (ansvarstagande, delaktighet, samarbete etc.) blir den enskilde deltagarens kompetens, bidrag och åsikt viktigt och hennes självkänsla och självständighet stärks. Det kooperativa arbetet utgör likaså grunden för en värdefull och mer professionell identitet för deltagarna.

Vad får du som deltagare?
Arbetsmarknadskunskap, arbetskulturutbildning, branschinriktad svenskundervisning med inriktning mot restaurang och storhushåll, livsmedelshantering, servering och catering samt praktisk arbetsträning inom storkök. Vid avslutad projektinsats får du ett intyg på deltagande och kursinnehåll, referenser samt kompetens-kartläggningsdokumentation för vidare planering med Arbetsförmedlingen.

Hur kan man ansöka till projektet?
Tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen

KONTAKT Y-ALLAS VÄG TILL ARBETE

Projektledare:
Anna Rydén 0720 – 80 89 60

I projektet arbetar även:

  • Fatme Ibrahim – handledare
  • Zeina Doulani – handledare
  • Farid Panahi – svenskpedagog
  • Johan Alexandersson – köksansvarig

  Vi finns på plats vardagar klockan 08.00 – 16.00

  Adress:
  Y-allas väg till arbete/Yalla Trappan
  Frölichs väg 4
  213 68 Malmö

Yallas jämställda hem

Projektbeskrivning:
Syftet med projektet är att ge ensamkommande ungdomar kunskap om arbetet i hemmet och öka förståelsen för hur det svenska samhället fungerar.

Målsättningen är att de ensamkommande ungdomarna ska ha ökad kunskap om vad jämställdhet är och innebär i det svenska samhället samt hur de gör medvetna val som påverkar hälsan, ekonomin och miljön på ett positivt sätt, både för dem själva och för samhället.

Deltagarna ges en tryggare grund för framtiden då de utvecklas individuellt och i en positiv gemenskap samtidigt som de lär sig det fundamentala i att hantera hemmet och vardagen. De tränar sig även i det svenska språket, aktiveras utanför familje- eller HVB-hemmet och stärks som individer.

Projektet har 2 parallella grupper med möjlighet till 8 deltagare i varje grupp. En deltagarperiod motsvarar 1 grundskoletermin och är förlagd till efter skoltid 2 kvällar i veckan

MÅLGRUPP JÄMSTÄLLDA HEM

Nyanlända ensamkommande ungdomar i familje- eller HVB-hem som har blivit godkända av Socialnämnderna i Malmö stad.

METODIK JÄMSTÄLLDA HEM

Deltagarna undervisas i köket av personal från Yalla Trappan, vilket innebär en viktig resurs i kompetenta medarbetare som i egenskap av pedagoger fungerar som inspiration och förebilder. De har en kulturell och språklig kompetens och förståelse för ungdomarnas sätt att tänka. På Yalla Trappan är många nationaliteter representerade och personalen kan med olika språk, erfarenheter och kunskaper bidra med mycket till målgruppen. All personal på Yalla Trappan kommer att engageras i projektet.

I projektet genomför deltagarna praktisk och teoretisk undervisning i bl a köket och det är här språkinlärningen sker. Detta görs för att motivera deltagarna att utveckla sina kunskaper i det svenska språket på bästa sätt. Det finns en tydlig integrering mellan språkundervisningen i de teoretiska och praktiska inslagen i projektet.

Inom ramen för tidigare projekt har Yalla Trappan utvecklat en metod och inte minst en kultur för lärande som är ytterst gynnsam för målgruppen. I Malmökommissionens slutrapport Malmös väg mot en hållbar framtid lyfts Yalla Trappan fram som en förebild för social innovation och hörnpelare i arbetet med att stärka den urbana integrationen.
Yalla Trappans metodik bygger på demokratiskt deltagande, lära genom att göra, delaktighet, empowerment, folkbildning och ett deltagande baserat på individens förmåga.

Detta projekt stärker ensamkommande barn och ungdomar språkligt och socialt och ger dem viktiga verktyg för en vardag i det svenska samhället.

Yallas Jämställda Hem

KONTAKT YALLAS JÄMSTÄLLDA HEM

Projektledare:
Anna Wegelius 0708 – 60 42 18

I projektet arbetar även:

  • Farid Panahi – handledare
  • Taghrid El-Ali – handledare
  • Mona Mahdi– handledare

Adress:
Yallas Jämställda Hem/Yalla Trappan
Von Rosens väg 1
213 68 Malmö

Trappa upp

Nu har Yalla Trappan haft sin första workshop ” Vision och ledarskap” i projektet ”Trappa upp nationellt”. Projektet finansieras av Tillväxtverket och ägs av Coompanion Sverige. Grundtanken i projektet är att skapa 5 regionala plattformar där målgruppen, utlandsfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, erbjuds utbildning, delaktighet, vara med och skapa nya kooperativa företag eller gå vidare till praktik/ anställning i annat företag. Yalla Trappans roll i projektet är att vara rådgivare, inspirera och utbilda i Yalla Trappans beprövade metodik. Det var förväntansfulla projektledare från de olika regionerna som träffades och som brinner för att sjösätta projektet. Vill du läsa mer om projektet klicka HÄR

avslutade projekt

Yallas sofielund

Projektbeskrivning:
Yalla Sofielund innebär en uppskalning av Yalla Trappans koncept där beprövade metoder implementeras på nya innovativa sätt i Sofielundsområdet. Yalla Sofielund kan, precis som Yalla Trappan på Rosengård i dess nuvarande form, leda till att långvarigt utanförskap bryts och att en introduktion till arbetsmarknaden påbörjas. 

Syftet är att genom systematisk samverkan mellan kommun, statliga myndigheter, näringsliv och den idéburna sektorn skapa fler och långsiktiga arbetstillfällen och en öppen arbetsmarknad för de som idag står långt från arbetsmarknaden till följd av en sammansatt problematik. 

Målsättningen är att skapa fler anställningstillfällen och ett närmande till arbetsmarknaden för de som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Projektet erbjuder praktisk arbetsträning och språkträning som varvas med praktiska inslag om arbetsliv och arbetsmarknad samt stöd till att gå vidare till annan utbildning eller arbete. Den praktiska arbetsträningen sker inom flera områden, ”verkstäder” som bygger på redan befintliga kunskaper och/eller intressen hos deltagarna i projektet. Nuvarande verkstäder med arbetsträning är:
* Kafé & lunchservering
* Lokalvård
* Yalladoulor
* Sömnad och textilier med inriktning återbruk
* Möbelrenovering

MÅLGRUPP SOFIELUND

I projektet Yalla Sofielund har människor som till stor del levt i utanförskap till följd av bristande språkkunskaper, social och/eller psykisk ohälsa, lång arbetslöshet eller sjukskrivning möjligheten att få en ökad förståelse för vad arbete innebär.

METODIK SOFIELUND

Det pedagogiska arbetssätt som ska tillämpas inom projektet Yalla Sofielund bygger på tidigare erfarenheter från Trappan-projekten, projektet Y-allas väg till arbete och Yalla Trappans permanenta verksamhet. Det har skapats en unik metod och kultur för lärande som visat sig vara nyckeln till lärande, självkänsla, egenansvar och yrkesidentitet och som är anpassad för målgruppen med sammansatt problematik. Boken ”Yalla Trappan – så gjorde vi” kommer att användas som pedagogiskt stöd under projektet. 

Projektledare: Louise Johnsson-Zea 
Projektadministratör: Mia Svenning 

I projektet arbetade även:
Jnor – handledare sömnad
Khadige Ali – handledare kafé och luncservering
Skenderije Sakirovska – handledare lokalvård
Christina Merker-Siesjö – ansvarig för Yallas Kunskapscenter
Karin Höög – pedagog möbelrenovering
Lena Cederlund – pedagog lokalvård

Yallas ambassadörer

Yallas ambassadörer kom till genom ett ESF-finansierat projekt som Yalla Trappan bedrev under 2014. Nu ges möjlighet att anlita någon av Yallas ambassadörer som berättar om sina erfarenheter av att vara med och driva Yalla Trappan och om Yalla Trappans betydelse för oss som arbetar här!

Upplägget kan skräddarsys utifrån era specifika önskemål och med fördel kombineras med ett studiebesök på Yalla Trappan, en workshop utifrån boken Yalla Trappan, så gjorde vi med Yalla Trappans ordförande Christina Merker-Siesjö eller vara en del av ett arrangemang hos er då vi kan komma och medverka på annan plats.

mera yalla - där behovet finns

Med utgångspunkt i boken Yalla Trappan, så gjorde vikan Yalla Trappan och ABF Malmö genom Christina Merker-Siesjö, ordförande på Yalla Trappan, erbjuda tjänster kopplade till utbildning, utveckling och rådgivning till den som vill medverka till att det startas nya arbetsintegrerande sociala företag.

– Erbjudande om stöd i att bygga strukturer, skapa och driva arbetsintegrerande sociala företag utifrån Yalla Trappans väl beprövade modell och erfarenheter

Mera Yalla i Skåne, ett projekt finansierat av Region Skånes sociala investeringsfond och ägt av ABF Malmö pågick under perioden 1 september 2013 till 31 december 2014.

Under Mera Yalla i Skåne har en metod för att stödja uppstarten av nya arbetsintegrerande sociala företag framgångsrikt utvecklats och prövats i flera skånska kommuner. Nu kan metoden spridas ytterligare genom att Christina Merker-Siesjö (ABF Malmö, ordförande på Yalla Trappan) och Eva Hartman (ABF Malmö, styrelseledamot Yalla Trappan) kan anlitas som stöd i att bygga strukturer, skapa och driva arbetsintegrerande sociala företag utifrån Yalla Trappans väl beprövade modell och erfarenheter som dokumenterats i boken Yalla Trappan, så gjorde vi.

Erbjudande om workshopserie på följande teman:

 • Vision och ledarskap
 • Finansiering och organisationsform
 • Medarbetarna
 • Verksamheterna

I samband med respektive workshop erhåller deltagarna ett omfattande workshopmaterial som deltagarna kan använda sig av löpande i sin lokala process.

Läs mer om erbjudandet här:

För mer information, kontakta
Christina Merker-Siesjö, 0703-35 24 11
christina@yallatrappan.se