Yalla Trappans restaurang
Läs mer
Yalla Trappans catering
läs mer
Yalla Trappans lokalvård
läs mer
Yalla Trappans syateljé
Läs mer
Yalla Trappans projekt
läs mer
Föregående
Nästa

Om Yalla Trappan

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ som drivs av en ideell förening på Rosengård i Malmö. Idag har Yalla Trappan över 35 anställda och tar även emot praktikanter för arbetslivsintroduktion i våra tre verksamhetsgrenar:

 • KAFÉ/CATERING
 • SYATELJÉ
 • LOKALVÅRD OCH KONFERENSSERVICE

Yalla Trappans målsättning är att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom att tillvarata den stora kompetens som finns bland Yalla Trappans medarbetare och praktikanter har vi gemensamt skapat en livskraftig och stabil verksamhet präglad av samhörighet och innovationsrikedom.

Yalla Trappan skapar arbetstillfällen genom att sälja våra tjänster till företag och privatpersoner. Vi samverkar även med offentlig sektor för att öka förutsättningarna för inträde i arbetslivet för fler kvinnor. Det gör vi utifrån vår egen framgångsrika modell av ”att lära genom att göra”.

Yalla Trappans verksamhet genomsyras av kreativitet och hållbarhetstänkande och vi erbjuder våra uppdragsgivare produkter och tjänster av högsta kvalitet.

Genom att anlita oss bidrar du till den sociala hållbarheten i Malmö!

Så här började det

Föreningen Yalla Trappan bildades i april 2009 med inspiration från Trappan-projekten (2006-2010) i Rosengård, Malmö. Syftet var att tillvarata och vidareutveckla de positiva krafter som fanns i projektet Trappan som löpte från april 2008 till april 2010.

PROJEKTET “TRAPPAN” I KORTHET

Första projektet (februari 2006 – juni 2007)

 • Steg för steg mot arbete (Växtkraft Mål 3), Kompetens- och jämställdhetsprojekt. Finansierat av AUC Rosengård, Europeiska socialfonden, Utbildningsförvaltningen (Malmö stad och ABF Malmö.

Andra projektet (augusti – december 2007)

 • Kvinnligt entreprenörskap – en väg till självförsörjning (förstärkt entreprenörs- och kooperationsutbildning). Finansierat av AUC Rosengård, Malmö stad, Arbete och Integration och Rosengårds Stadsdelsförvaltning.

Tredje projektet (april 2008 – april 2010)

 • “Trapphuset” – utbildning, empowerment, och hållbart entreprenörskap. Finansierat av Europeiska socialfonden och Malmö Stad och ägt av ABL. Projektet eftersträvade att skapa goda förutsättningar att nå arbetsmarknaden genom kompetensutvecklande insatser och genom att skapa engagemang och delaktighet i kooperativa verksamheter. Syftet var att bygga upp nya mötes- och marknadsplatser på Rosengård där social och pedagogisk verksamhet förenas med arbete och entreprenörskap. Det bedrevs ett kafé och en ateljé med design och hantverk samt erbjöds utbildningar inom städ och konferensservice. Utbildningarna inbegrep både teoretiska och praktiska moment. Dessutom arrangerades även svenskundervisning, friskvård och arbetsmarknadsutbildningar.

I maj 2010 avslutades projektet Trappan och den ideella föreningen Yalla Trappan tog vid, med permanentering av stora delar av tidigare verksamhet, samt flytt till nya lokaler.

Bli medlem

Vill Du stödja integrationen i Malmö och bidra till att vår verksamhet fortsätter?
Då är Du välkommen att bli medlem i föreningen Yalla Trappan!

Fyll i formuläret här bredvid, så skickar vi ett inbetalningskort samt ett medlemskort till dig.

Du kan även teckna ditt medlemsskap på Yalla Trappans restaurang, von Rosens väg 1 i Malmö.

Medlemsavgiften är:

 • 50 kr för privatperson
 • 120 kr för familjemedlemskap
 • 300 kr för organisationer.

Du kan beställa vår bok “Yalla Trappan, så gjorde vi” så skickar vi boken tillsammans med medlemskortet.
Bok + porto kostar 350 kronor.

Du kan välja mellan följande:

 • privatperson
 • privatperson + bok
 • familjemedlemskap
 • familjemedlemskap + bok
 • organisation
 • organisation + bok

föreningens styrelse

Christina Merker Siesjö
Ordförande

Lars Svensson
Kassör

Rebecka Hinn
Ledamot

Anna Balkfors
Ledamot

Umran Can
Ledamot

Fredrik Björk
Ledamot

Andreas Konstantinidis
Ledamot

Sara Sellin
Ledamot

Tom Rodro

Ledamot

Stina Tjebbes
Suppleant

Halimo Nur
Suppleant

Zeynep Erdal

Suppleant

Henrik Nilsson

Suppleant

Ann-Christin Hansson, Allrevision AC AB
Revisorer

Ulla Herbert
Intern revisor

Föreningens stadgar

§ 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Yalla Trappan.

§ 2 Föreningens säte. Föreningen har sitt säte i Rosengård, Malmö.

§ 3 Föreningens syfte. Föreningens syfte är att verka för: att skapa och driva mötes- och marknadsplatser på Rosengård, Malmö, som stärker människors möjligheter till arbete och utbildning samt självkänsla och självförtroende och demokratisk påverkan i samhället. Föreningen ska arbeta efter kooperativa principer som bygger på och stärker samarbete mellan medlemmarna, med föreningens samarbetsparter liksom med det omgivande samhället i övrigt.

§ 4 Medlemskap. Alla som accepterar föreningens stadgar kan bli medlemmar. Föreningen är öppen både för kvinnor och män, men i föreningens arbetsgrupper får det endast finnas kvinnor. Medlem blir den som betalar in medlemsavgiften. Ett medlemskap ger en röst på årsmötet. Man kan teckna familjemedlemskap. Familjemedlemskap ger en röst på årsmötet. Även organisationer och föreningar kan bli medlemmar.Medlemmar som motarbetar eller skadar föreningens syften och verksamheter kan uteslutas av årsmötet.

§ 5 Årsmöte. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det ordinarie årsmötet ska äga rum senast i juni månad. Det konstituerande mötet den 20 april 2009 fungerar som föreningens första årsmöte. Kallelse till ordinarie årsmöte ska göras per mail eller per brev till medlemmarna, tidigast en månad – senast två veckor före mötet ska äga rum.

På det ordinarie årsmötet ska följande dagordning behandlas:

 • Öppning
 • Utse mötesordförande och mötessekreterare
 • Utse två justerare och rösträknare
 • Fastställa röstlängd
 • Fråga om mötets utlysning (kallelse)
 • Fastställa dagordningen
 • Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår
 • Fråga om hantering av uppkommet överskott eller förlust
 • Budget och verksamhetsplan för pågående verksamhetsår
 • Beslut om medlemsavgifter
 • Förslag och frågor från medlemmarna
 • Val av styrelse och revisorer
 • Val av valberedning
 • Övrigt
 • Avslutning

§ 6 Extra årsmöte. Extra årsmöte hålles när styrelsen så beslutat eller när minst hälften av medlemmarna har begärt detta. Kallelse till extra årsmöte skickas ut högst en månad före, minst en vecka innan mötet ska äga rum.

§ 7 Styrelsen – arbetsgrupper. Föreningens styrelse väljs av årsmötet och har ansvar för den övergripande ledningen av föreningens verksamhet.

Styrelsen ska bestå av:

 • Ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör
 • Upp till sex (6) ytterligare ordinarie ledamöter
 • Vice ordförande, vice sekreterare och vice kassör är funktioner som kan finnas i styrelsen.
 • Antalet ledamöter ska vara ojämnt.
 • Suppleanter (ersättare)
 • Minst tre (3), högst sex (6) suppleanter.

Styrelsens mandatperiod är: för hälften av ledamöterna två år och för hälften ett år. För suppleanterna är mandatperioden ett år. Under föreningens första verksamhetsår är mandatperioden ett år. Styrelsen är beslutsför då minst hälften ledamöter närvarar och deltar i beslut. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande. Styrelsen kan delegera ansvar till arbetsgrupper för utveckling och drift av föreningens olika aktiviteter och verksamheter. Arbetsgrupperna rapporterar till styrelsen och kan adjungeras till styrelsens sammanträden. Arbetsgrupperna kan inom sig – bland varandra – utse en ordförande, samordnare eller motsvarande.

§ 8 Revisorer. Årsmötet utser föreningens revisorer:

Två ordinarie revisorer, varav en intern inom föreningen och en extern utanför föreningen, samt två revisorssuppleanter. Revisorerna har, på årsmötets uppdrag, ansvar för granskning av föreningens ekonomiska förvaltning och räkenskaper.

§ 9 Valberedning. Årsmötet utser en valberedning som ska bestå av minst två och högst tre personer.

§ 10 Årsredovisning – överskott/vinst. Styrelsen har ansvar för att föreningens årsredovisning (årsbokslut och verksamhetsberättelse) sammanställs och översänds till föreningens revisorer senast en månad före datum för årsmötet. Styrelsen föredrar årsredovisningen för årsmötet för godkännande och ansvarsfrihet.

§ 11 Ändring av stadgar. Ändring av stadgarna kan ske efter beslut av två årsmöten varav ett ska vara ordinarie.

§ 12 Verksamhetens upplösning. Föreningen och föreningens verksamhet kan upphöra efter beslut av två årsmöten, varav ett ska vara ordinarie. Eventuella överskott, efter det att föreningens eventuella skulder är reglerade ska tillfalla annan verksamhet på Rosengård i Malmö med liknande syften som föreningens.

Det är vi som jobbar på yalla trappan